Voorwaarden

De huurovereenkomst wordt van kracht op het moment van het verlaten van het depot van de verhuurder en eindigt bij teruggave door de huurder aan de verhuurder.

De huurder dient bij het sluiten van de overeenkomst een geldig legitimatiebewijs te overleggen waarop het huidige woonadres staat vermeld, zoals een rijbewijs of paspoort.

Betaling dient contant bij aflevering der goederen plaats te vinden, doch in bepaalde gevallen kan een factuur worden opgemaakt, welke binnen 14 dagen na factuurdatum dient te worden voldaan.

Voor het versturen van rekeningen beneden € 100,00 exclusief BTW worden € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Indien de verhuurder niet of te laat levert kan de huurder hem nimmer aansprakelijk stellen.

Het verhuurde goed dient te worden terug gegeven in de staat waarin het zich bevond ten tijde van de levering.

Eventuele reinigingskosten komen voor rekening van de huurder.

Goederen welke verloren gaan of vermist raken als mede door breuk en beschadiging, worden in rekening gebracht.

Alle geschillen van welke aard ook, tussen ons en onze cliënt, kunnen uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Rotterdam.

Schuldvergelijking of verrekening is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.

De borgsom is bestemd om verschillende verplichtingen van de huurder te dekken. Zij moet betaald worden bij het afsluiten van het contract. Zij mag nooit worden beschouwd als een voorschot op de huur en zal pas aan de huurder worden terug gegeven, nadat gebleken is dat de huurder al zijn verplichtingen is nagekomen. De Waarborg geeft nooit recht op interest.

Op al onze transacties zijn van toepassing deze verhuurvoorwaarden.

Onze prijslijst wordt geacht deel uit te maken van deze voorwaarden, hierop staat onder andere te lezen:

  • De prijzen zijn exclusief BTW.
  • Transportkosten binnen de regio Vlaardingen zijn gratis.
  • Buiten deze regio bedragen de transportkosten € 25,00.
  • Let op! Een ander tarief is mogelijk, dit is o.a. afhankelijk van de ordergrootte of -frequentie, of wij de goederen op een door ons te bepalen moment kunnen afleveren en ophalen en of de transportkarren op de juiste wijze voor onze chauffeur klaar staan.
  • Binnen Vlaardingen leveren wij de goederen een dag tevoren af, tijdstip is afhankelijk van onze route. Buiten Vlaardingen worden transportkosten berekend op basis van afstand en tijd.
  • Uitsluitend de gebruiksdagen worden door ons in rekening gebracht.
  • Goederen worden uitsluitend op de begane grond en aan de voordeur afgeleverd.
  • Voor langere huurperiodes geldt een aangepast tarief.
  • Bij grote aantallen of meerdere orders speciale prijzen!
  • Na reservering per e-mail krijgt u een bevestiging van ons, waarmee wij aangeven uw reservering te hebben ontvangen. Uw reservering is pas definitief als wij uw hebben aangegeven aan uw verzoek te kunnen voldoen.